Навчально-методичний центр професійної кар’єри

Про навчально-методичний центр професійної кар’єри

Навчально-методичний центр професійної кар’єри стоврено у відпвідності до наказу за № 621 від 27 листопада 2012 року на виконання рішення Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова від 30 серпня 2012 року.

Завданя центру:

* Посилення інтелектуального та виховного впливу НПУ імені М.П.Драгоманова на учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних потреб, популяризації наукових знань, а також удосконалення професійної орієнтації учнів 9-11 класів та кар’єрного зростання студентів і випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
* Виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до науково-дослідницької і винахідницької роботи та навчання в університеті;
* Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів у сфері професійної орієнтації, професійного самовизначення, та кар’єрного зростання.
* Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.
* Інтегрування науково-навчальної діяльності НМЦПК з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств.
* Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

Основні напрями діяльності центру

У навчально-виховній діяльності:
• розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій;
• постійне оновлення комплексу методичного забезпечення навчального процесу в повному обсязі;
• підтримання високого рівня кваліфікації викладацького складу НМЦПК;
• підтримання зв’язків з випускниками центру під час їх навчання в університеті;
• формування в учнів і слухачів громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людської цивілізації;
• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями НМЦПК.
• проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів;
• залучає провідних науковців університету до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді.

У профорієнтаційній діяльності:
• здійснення комплексу заходів для забезпечення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді м. Києва та Київської області;
• удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення до навчання у НПУ імені М.П.Драгоманова здібної, професійно орієнтованої молоді;
• залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, Будинків технічної творчості з метою популяризації традицій НПУ імені М.П.Драгоманова та здійснення постійного цілеспрямованого інформаційно-агітаційного впливу на молодіжне середовище;
• формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві;
• сприяння росту духовного і культурно-освітнього рівня молоді;
• просвітницька діяльність.
• здійснення професійної орієнтації учнівської молоді шкіл, ліцеїв та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
• забезпечення організації професійного самовизначення та кар’єрного зростання студентів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
• організація сприяння школярам, студентам та випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та їхнім батькам у виборі майбутньої професії;
• організація роботи мобільної профорієнтаційної групи з метою активізації агітаційного впливу на молодіжне середовище;
• організація та здійснення системи заходів з метою виявлення талановитої і обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідницької роботи;
• організація освітніх заходів, метою яких є задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні;
• здійснення комплексу заходів з ранньої профорієнтації.

Вступникам

Звернення

2016 05 12 vstup booton

Рушай же з вірою до правди напрямки.
(Л. Верлен)
Іди своєю дорогою, і нехай люди говорять, що завгодно.
(Дайте).

   Вибір професії — це велика відповідальність. Відповідальність молодої людини перед батьками, перед суспільством та, найголовніше, - перед собою. І полягає вона в тому, щоб обрати саме свій шлях. І тут найважливіше - не схибити.
   Яку ж професію обрати? Щоб і подобалося працювати, і можливості кар'єрного зростання були присутні, та і робота приносила не тільки задоволення, але і давала можливість відчувати себе фінансово незалежним.
   Статистика говорить про те, що тільки 22 % всіх випускників вищих навчальних закладів і спеціалізованих установ освіти йдуть працювати за фахом. І це є однією з найбільших проблем української молоді.
   І якщо ви не знаєте, на якій професії зупинити свій вибір, куди піти вчитися, перегляньте каталог професій на Profi.ua.
   Шановні абітурієнти, робіть свій вибір свідомо!

Вибір професії

Слід зазначити, що процес професійного самовизначення є досить складним, на нього здійснюють вплив різні фактори. Науковцями у галузі профорієнтації визначено вісім основних факторів, які впливають на вибір людиною професії:

1) позиція батьків, старших членів сім'ї. Дуже часто батьки надають дитині повну свободу вибору, вимагаючи тим самим від неї самостійності, відповідальності, ініціативи. Трапляється, що батьки не згодні з вибором дитини і пропонують переглянути свої плани й зробити інший вибір. Правильному вибору професії часто заважають установки батьків, які прагнуть, щоб діти компенсували їхні недоліки в майбутньому, у тій діяльності, у якій вони не змогли себе повністю виявити в свій час. Спостереження показують, що в більшості випадків діти погоджуються з вибором батьків, розраховуючи на їхню допомогу при вступі в який-небудь навчальний заклад; 

2) позиція друзів. Дружні відносини старшокласників є досить міцними і вплив їх на вибір професії не виключено. Позиція мікрогрупи може навіть стати вирішальною у професійному самовизначенні. Особливо це актуально для людей зі стандартизованим мисленням, схильних до наслідування і стереотипів, не спроможних чітко сформулювати власну життєву позицію. Споживачів а не творців (якщо такий умовний поділ доречний). Звісно, в рамках розумного, почуття групи, орієнтація на однолітків - позитивні особливості молоді. Вони потрібні для освоєння норм поводження в суспільстві, формування образу "Я" і самооцінки. Але оглядатися на інших слід щоб побачити спільне і відмінне, краще взнати свої індивідуальні особливості, а не сліпо повторювати, чи переносити захоплення якоюсь людиною на професію, котрою та володіє; 

3) позиція шкільних педагогів. Кожен учитель, спостерігаючи за поводженням учня під час навчального процесу, аналізує його інтереси, схильності, напрямки мислення і звісно може дати дуже цінну пораду, до того ж, досвідчений педагог здатен запобігти такій розповсюдженій помилці при виборі професії, як ототожнення шкільного предмета і певної, спорідненої з ним професії. Він допоможе чітко розрізняти ці поняття; 

4) особисті професійні плани. Під планами у цьому випадку маються на увазі уявлення про етапи освоєння професії, засоби потрібні для цього. Плани формуються залежно від складу розуму й характеру людини. Якщо виникають ускладнення, розумно звернутися до спеціаліста, котрий допоможе побудувати професійний план; 

5) здібності. Це індивідуальні психологічні особливості людини, що проявляються в трудовій або іншій діяльності і є умовою успішності її здійснення. Від здібностей залежить швидкість, глибина, легкість і міцність процесу оволодіння знаннями, набуття умінь і навичок. Але самі здібності не зводяться до знань й умінь. Розвиток здібностей має відбуватись протягом всього життя. Про своєрідність своїх здібностей треба судити не тільки по успіхах у навчанні, але й по досягненнях у найрізноманітніших видах діяльності. Об’єктивне уявлення про них формується також за допомогою спеціальних досліджень, тестувань, спрямованих на активізацію самопізнання. Це запобігає наклеюванню ярлика про те, яка людина; 

6) рівень домагань на суспільне визнання. Плануючи власний трудовий шлях, дуже важливо подбати про реалістичність своїх домагань. Невідповідність внутрішніх образів людини життєвим реаліям неминуче призведе до розчарування;

7) інформованість про професії. Важливо подбати про те, щоб відомості, котрі здобуваються людиною, про ту або іншу професію не виявилися перекрученими, неповними, однобічними. Захоплення тільки зовнішньою або якою-небудь приватною стороною професії може призвести до серйозних помилок і розчарувань. Наприклад, за легкістю, з якою актор створює на сцені образ, стоїть напружена, буденна праця. А журналісти не завжди виступають у телепередачах - частіше вони обробляють масу інформації, архівів, розмовляють із десятками людей - перш, ніж підготують 10-ти хвилинне повідомлення, яке, до того ж, озвучить інша людина (диктор на телебаченні). Щоб точно знати чим саме займається людина певної професії треба розібратись по яким класам, типам, відділам, групам класифікуються існуючі професії і які ставляться до них вимоги. Допомогти в отриманні достовірної інформації молодій людині можуть батьки, педагоги, а найбільш – психологи-профконсультанти. Вони проводять низку діагностичних заходів по вивченню особистості людини, котра обирає професію, а також можуть детально розповісти про вимоги до професії, котра цікавить саме Вас;

8) схильності. Схильності проявляються в улюблених заняттях, на які витрачається більша частина вільного часу. Це - інтереси, підкріплені певними здібностями.

   Значну роль у виборі професії відіграє темперамент людини. Від нього залежить вплив на діяльність різних психічних станів, викликаних неприємною обстановкою, емоційними факторами. Можна образно описати, що люди холеричного темпераменту більше придатні для активної ризикованої діяльності, сангвініки - для організаторської діяльності, меланхоліки - для творчої діяльності в науці й мистецтві, флегматики - для планомірної, неквапливої й плідної діяльності. Далеко не останню позицію у професійному самовизначенні займають характер та самооцінка особистості. 

Отже, для прийняття правильного рішення при виборі професії необхідно враховувати ряд факторів – власні побажання, психологічні особливості та можливості й потреби ринку праці.

Існує «формула вибору професії», яка поєднує наступні компоненти: «хочу» - «можу» - «треба».

Хочу: твої прагнення (бажання, інтереси, схильності, ідеали);

Можу: твої можливості (стан здоров'я, здібності, рівень знань, характер, темперамент);

Треба: стан ринку праці, соціально-економічні проблеми в регіоні.

Корисними можуть бути також посилання:

http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html
http://www.trud.gov.ua/control/uk/tags/articles?tag_id=465415
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85011

Слід знати 8 основних помилок при виборі професії, а саме, чого робити не варто...

1. Обирати професію, не маючи про неї достовірної інформації.
2. Орієнтуватися тільки на такі ознаки, як престижність і/або прибутковість.
3. Ставити знак рівності між професією та навчальним предметом.
4. Переносити ставлення до людини, представника певної професії, на професію як таку.
5. Вибирати професію «за компанію».
6. Підмінювати вибір професії вибором рівня освіти або місця її здобуття.
7. Ігнорувати власні здатності й інтереси.
8. Прислухатися до думки людей, не компетентних у питаннях вибору професії.

Вступ до Інженерно-педагогічного факультету

Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова запрошує абітурієнтів на навчання.

До вашої уваги інформаційні матеріали про спеціальності та умови вступу на навчання:

014 Середня освіта (трудове навчання і технології) інформаційний буклет;

015 Професійна освіта ( за спеціалізаціями): інформаційний буклет; презентація спеціальності.

 •       Готельно-ресторанна справа: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
 •       Харчові технології: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
 •       Деревообробка: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;   
 •       Технології виробів легкої промисловості: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;   
 •       Дизайн: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
 •       Компютерні технології
 •       Охорона праці
 •       Транспорт

Програми вступних іспитів та творчих конкурсів

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіди) з технологій і креслення для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» на базі здобутого ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» на базі здобутого ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіди) з технологій і креслення для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПОНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти. Спеціальність: 015 Професійна освіта. Дизайн

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність: Професійна освіта. Дизайн

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність 015 Професійна освіта. Деревообробка

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність: 015 Професійна освіта. Харчові технології

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Cпеціальність: 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Дизайн
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Деревообробка
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Харчові технології
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Охорона праці
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Транспорт

Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгомванова

Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгомванова

Студентам і випускникам

crk-stud-btn

Класифікатор професій

Класифікатор професій

Класифікатор видів економічної діяльності

Класифікатор видів економічної діяльності

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), кваліфікаційні характеристики професій (посад)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), кваліфікаційні характеристики професій (посад)

Педагог професійного навчання читати кваліфікаційні характеристики

* Майстер виробничого навчання читати кваліфікаційні характеристики

Технік-конструктор читати кваліфікаційні характеристики 

Технік-технолог читати кваліфікаційні характеристики

Фахівець читати кваліфікаційні характеристики

Працевлаштування

 

Роботодавцям

crk-rob-btn

Звернення

Шановні керівники підприємств, організацій та установ!

Студенти і випускники Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова — кваліфіковані та перспективні молоді люди, які отримують сучасну якісну освіту та орієнтовані на європейські цінності.

В майбутньому це перспективні фахівці, які здатні креативно і творчо мислити, генерувати нові ідеї та реалізовувати їх, працювати в команді; здатні до саморозвитку, професійного зростання та удосконалення.
Ви маєте чудову можливість познайомитись з ними, залучаючи їх до роботи під час проходження практики або стажування.

А також забезпечити високий рівень професійної діяльності та економічний розвиток своєму підприємству (організації, установі) через реалізацію кар'єрного зростання для кращих випускників нашого університету.

Запрошуємо Вас до співпраці та чекаємо на Ваші пропозиції щодо проходження практики, стажування та працевлаштування наших студентів і випускників!

Резюме випускників 2016 року

Наші партнери

СПІВРОБІТНИЦТВО З ПІДПРИЄМСТВАМИ (УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ), м.Київ

З метою реалізації неперервної ступеневої освіти в галузі знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта, підвищення якості надання освітніх послуг та забезпечення умов для професійної мобільності випускників на ринку праці, Інженерно-педагогічний факультет здійснює співробітництво з такими закладами:

 1. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
 2. Київське вище професійне училище деревообробки;
 3. Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва;
 4. Вище професійне училище № 33 м.Київ;
 5. Ліцей "ЕКО" № 198 м. Київ;
 6. Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і праваhttp://www.kkibp.kiev.ua/
 7. Київський технікум готельного господарства; (http://vk.com/club17059664)
 8. Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу
 9. Київське вище професійне училище будівництва і архітектури
 10. Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (http://vk.com/uchilische)
 11. Київське вище професійне училище сервісу та дизайну
 12. Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж легкої промисловості"
 13. Державне підприємство "Готель "Україна"
 14. ТОВ "Парк-готель "Київ", м.Київ
 15. ТОВ "7 Днів", м.Київ
 16. ТОВ "Вертикаль Плюс", м.Київ

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00